Hlavní stránka Informace pro objednání


Informace pro objednání

 

 

Zurück zum Seitenanfang

Jak mohu zaplatit?

 

Platba p?edem – Nejvýhodn?jší zp?sob, jak získat objednané zboží. Fakturovanou ?ástku poukážete a uvedete také ?íslo transakce. Informace pot?ebné pro zaplacení obdržíte e-mailem po objednání zboží. Po p?ipsání platby Vám zboží okamžit? odešleme na Vaši adresu.

 

Platba p?i p?evzetí zásilky – Zboží zaplatíte pracovníkovi naší dodávkové služby, který Vám zásilku doru?í až dom?. V tomto p?ípad? hradíte poplatek za doru?ení.

 

Platba kartou – Pohodlný zp?sob placení. Zboží Vám co nejrychleji odešleme a ode?tení jeho ceny z Vašeho ú?tu provede pozd?ji výstavce Vaší kreditní karty. P?ijímáme platební karty Visa, Mastercard (Eurocard), Discover, JCB a Diners Club.

kreditkarten

 

Paypal – V bezplatném online systému PayPal zaplatíte snadno a rychle. Údaje o svém ú?tu zadáte pouze p?i prvním p?ihlášení do systému a všechny další platby budete již provád?t pouze n?kolika kliknutími. Vaše bankovní spojení ani informace o Vaší kreditní kart? nám nebudou p?edány. Jestliže zaplatíte prost?ednictvím systému PayPal, m?žeme ihned za?ít s vy?izováním Vaší objednávky. Další informace o systému PayPal naleznete na www.paypal.de

Paypal

 

Sofort Banking - Platební systém SOFORT byl certifikován zkušebnou TÜV. Jeho prost?ednictvím m?žete zaplatit rychle a jednoduše. Nemusíte se registrovat a uvedete pouze obvyklé údaje pro online platby (PIN/TAN).

Sofort Banking

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Kolik stojí odeslání?

 

P?i zásilkách na území N?mecka ú?tujeme poplatek ve výši 8,90 euro. Zboží bude odesláno prost?ednictvím DHL nebo UPS.

V p?ípad? platby p?i p?evzetí zásilky ú?tujeme navíc poplatek ve výši 5,90 euro. Díl?í dodávky zboží jsou možné a neplatí se žádné dopravní náklady.

 

 

Zurück zum Seitenanfang

Co je t?eba mít na pam?ti p?i odeslání zboží do ciziny?

 

P?i dodávkách zboží mimo N?mecko akceptujeme platby p?i p?evzetí zásilky (s poplatkem 5,90 eur) nebo platby kreditní kartou. P?i dodávkách zboží mimo EU, nap?. do Švýcarska nebo Norska, odesíláme zboží bez dan? (DPH 19%). O p?ípadných dalších nákladech, jako clo, da? nebo servisní paušál p?i dovozu do Vaší zem?, se prosím informujte u svého celního ú?adu.

Paušální náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v této tabulce:

Deutschland 4,90 €
Österreich 7,90 € *
 Argentina 19,90 *
Australien 19,90 *
Bulgaria 8,90 € *
Belgium 7,90 € *
 Bosnia 19,90 *
 Brazil 19,90 *
Canada 19,90 *
 China 19,90 *
Czech Republic 8,90 € *
Danmark 8,90 € *
Estonia 8,90 *
Finland 8,90 *
France 8,90 € *
Greece 8,90 € *
Great Britain 8,90 *
Hungary 7,90 € *
Luxembourg 7,90 € *
Lithuania 8,90 *
   
Latvia 8,90 *
 New Zealand 19,90 *
Netherlands 7,90 *
Norway 14,90 *
 Indonesia 19,90 *
Italy 8,90 € *
Irland 8,90 € *
 Israel 19,90 *
 Japan 19,90 € *
Portugal 8,90 € *
Poland 8,90 € *
 Russian Federation 19,90 *
Romania 8,90 € *
Switzerland 14,90 € *
Spain 8,90 *
Slovenia 8,90 € *
Slovakia 8,90 € *
Türkei 19,90 *
Sweden 8,90 *
United States 19,90 *
   

Paušální náklady pro dopravu zboží do dalších zemí ?iní 19,90 euro:
Bahrajn, Kypr, Kanárské ostrovy, Chorvatsko, Hongkong, Indie, Írán, Island, Korea, Libanon, Kuvajt, Malta, Malajsie, Egypt, Mexiko, Nový Zéland, Katar, Reunion, Saudská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Tchaj-wan, Thajsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty

* Náklady na dopravu automaticky vypo?ítá nᚠprodejní systém a budou Vám sd?leny ješt? p?ed uzav?ením objednávky. P?i tomto výpo?tu jsou vzaty v úvahu r?zné faktory:

Po?et kus? zboží, adresa p?íjemce, p?ípadné poplatky za platbu p?i doru?ení zboží, clo a poplatek za nalod?ní zboží.

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Kdy obdržím zboží?

 

Zboží zpravidla odesíláme b?hem 2-7 dn? (v sezón? 8-14 dn?). V?tšinou je odeslání provedeno d?íve, ale n?které okolnosti, nap?. obtíže u dodavatele zboží nebo p?epravce, nem?žeme ovlivnit. Zboží odesíláme prost?ednictvím služby UPS a DHL.

 

 

Zurück zum Seitenanfang

Jak a kdy mohu zboží vym?nit nebo vrátit?

 

B?hem n?kolika minut po objednání zboží od nás dostanete potvrzení objednávky e-mailem. Pokud byste cht?li n?jaký údaj zm?nit nebo stornovat, co nejd?íve nám to sd?lte e-mailem. Nezapome?te uvést své objednací ?íslo, které jsme Vám zaslali.

  • Zboží m?žete b?hem 14 dn? vrátit bez uvedení d?vod?. Tato lh?ta za?íná plynout okamžikem doru?ení zboží a tohoto pou?ení.
  • Vrácené zboží m?žeme p?ijmout pouze tehdy, jestliže bylo zasláno vyplacen?.
  • Za nep?ijaté zásilky ú?tujeme poplatek ve výši 5 % celkové ceny objednávky + dopravné.
  • Lze vrátit pouze zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodu.
  • P?i vrácení nebo vým?n? použijte prosím nᚠFormulá? pro vrácení  nebo Formulá? pro vrácení PDF.

 

 

Zurück zum Seitenanfang

Co se stane s mými osobními údaji?

 

Pro optimální ochranu Vašich osobních údaj? používáme nejnov?jší zp?soby kódování:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro vy?ízení objednávky a zaslání aktuální nabídky e-mailem a nebudou p?edány žádné jiné osob?, s výjimkou našich partner? pro poskytování služeb, kte?í pot?ebují znát Vaši adresu, aby Vám mohli objednané zboží doru?it.

Údaje o zákazníkovi budou uloženy a zpracovány v souladu s p?edpisy Spolkového zákona o ochran? údaj? (BDSG) a Zákona o ochran? údaj? v telekomunika?ních službách (TDDSG). Na tyto Vaše uložené údaje se však m?žete kdykoli informovat a m?žete je také opravit, zablokovat nebo požádat o jejich vymazání.

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Pou?ení pro p?ípad zrušení smlouvy

 

Vaše prohlášení o uzav?ení smlouvy m?žete b?hem 14 dn? zrušit bez uvedení d?vod?. Toto zrušení musí být provedeno v textové form? (nap?. dopis, fax) nebo vrácením v?ci, pokud Vám bylo zboží doru?eno ješt? p?ed uplynutím lh?ty. Lh?ta za?íná plynout po obdržení tohoto pou?ení v textové podob?, nikoli však p?ed doru?ením zboží p?íjemci (u opakujících se dodávek stejného zboží až po první dodávce) a až po spln?ní naší informa?ní povinnosti podle § 312c odst. 2 Ob?. zákoníku ve spojení s § 1 odst. 1, 2 a 4 Ob?. zákoníku-InfoV a také našich povinností podle § 312e odst. 1 v?ta 1 Ob?. zákoníku ve spojení s § 3 Ob?. zákoníku-InfoV. Pro dodržení lh?ty pro zrušení sta?í v?asné odeslání informace o zrušení smlouvy nebo samotné v?ci.
 

 

Zrušení zašlete na tuto adresu:

FC-Moto.de
Inhaber: Farshid Chalatbari
Aachener Str. 21-23
52146 Würselen
eMail
FAX 0049 2405-4950051
 

D?sledky zrušení smlouvy

V p?ípad? platného zrušení si ob? strany navzájem vrátí své pln?ní, v?etn? p?ípadného dalšího získaného užitku (nap?. úrok?). Pokud nám nebudete moci naše celé nebo ?áste?né pln?ní vrátit, p?ípadn? nám vrátíte naše pln?ní v horším stavu, budete nám muset poskytnout kompenzaci snížené hodnoty. Toto neplatí v p?ípad?, pokud snížení hodnoty v?ci bude možno prokázat jejím vyzkoušením, které je možno provést nap?íklad pouze v naší prodejn?. Pokud jste v?c používali v souladu s jejím ú?elem, nemusíte žádnou kompenzaci takto vzniklého snížení její hodnoty poskytnout.

Pro zákazníka za?íná lh?ta odesláním jeho prohlášení o zrušení smlouvy nebo v?ci, pro nás pak jejím obdržením.