Startpagina Merken P Putoline Putoline Chain spray Tech Chain, 100 ml


Putoline Chain spray Tech Chain, 100 ml

Putoline Chain spray Tech Chain, 100 ml

Tankinhoud:

 

FC-Moto


8,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 17,90 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline Tech Chain Chain Spray

Tech Chain (Ceramic Wax) is een modern premium kettingsmeermiddel. Het product is gebaseerd op een exclusieve wasformule, die wordt versterkt door baanbrekende additieven zoals PTFEis toegevoegd. Tech Chain garandeert een optimale ketenbescherming onder alle bedrijfsomstandigheden. Geschikt voor O-ring en MX-ring kettingen van professionele en racemachines.

Toepassingsgebied: 1 stuk


Identificatie van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord :

 • Gevaar

Gevarenwaarschuwingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container staat onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H304 - Kan fataal zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101: Als medisch advies nodig is, houd dan een productcontainer of etiket bij de hand.
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken.
 • P211: Spuit niet op een open vlam of andere ontstekingsbron.
 • P251: Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
 • P302+P352 - IF ON SKIN: Wassen met veel water en zeep.
 • P410+P412 -Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Pentaan: (CAS-Nr.) 109-66-0, (EG-Nr.) 203-692-4, (EG Index-Nr.) 601-006-00-1, (REACH-Nr) 01-2119459286-30; Gewichtsfractie: 25 – 50 %; Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 1, H224; STOT SE 3, H336; Asp. Tox. 1, H304; Aquatisch Chronisch 2, H411
 • Butaan; Stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, BE, CH, DE) (Opmerking K): (CAS-Nr.) 106-97-8, (EG-Nr.) 203-448-7, (EG Index-Nr.) 601-004-00-0, (REACH-Nr.) 01-2119474691-32; Gewicht Fractie: 10 – 25 %; Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220; Pers. Gas (Comp.), H280
 • Propaan; Stof waarvoor een collectieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling geldt; Stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, BE, CH, DE); (Opmerking U): (CAS-Nr.) 74-98-6, (EG-Nr.) 200-827-9, (EG Index-Nr.) 601-003-00-5, (REACH-Nr)01-2119486944-21; Gewicht Fractie: 10 – 25 %;  Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220; Pers. Gas (Comp.), H280
 • Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, <5% n-hexaan: (CAS-Nr.) 92128-66-0, (EG-Nr.) 921-024-6, (REACH-Nr) 01-119475514-35, Gewicht Fractie: 10 – 25 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 2, H225; Huid irriteren. 2, H315; STOT SE 3, H336. Asp. Tox. 1, H304, Aquatisch Chronisch 2, H411
 • Isobutaan 2-Methylpropaan, Stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, BE, CH, DE), (Opmerking K): (CAS-Nr.) 75-28-5, (EG-Nr.) 200-857-2, (REACH-Nr) 01-2119485395-27, Gewichtsfractie: 2,5 – 10 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220, Pers. Gas (Comp.), H280

Aanvullende productinformatie

Uitvoering Kettingspray
Tankinhoud 0.1 l


Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline