Algemene voorwaarden

 

§ 1 Toepassingsgebied, informatieverstrekking aan de klant

De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen FC-Moto GmbH & Co. KG en de consumenten die artikelen kopen via onze winkel. Het contract is opgesteld in het Duits.

§ 2 Sluiten van een contract

  1. De aanbiedingen op het internet vormen een vrijblijvende uitnodiging voor jou om artikelen te kopen.
  2. Je kunt één of meerdere producten in de winkelmand leggen. In de loop van het bestelproces voer je je gegevens en wensen in met betrekking tot de betaalmethode, leveringsvoorwaarden etc. Pas na het aanklikken van de bestelknop doe je een bindend aanbod op het afsluiten van een koopcontract. Je kunt ook per telefoon of telefax een bindende bestelling doen. De ontvangstbevestiging van je bestelling, die direct per e-mail of per telefax plaatsvindt, is nog geen aanname van het koopaanbod.
  3. Wij hebben het recht om je aanbod binnen 2-7 werkdagen aan te nemen na toezending van een opdrachtbevestiging per e-mail. Na het verstrijken van de in artikel 1 bedoelde periode geldt je aanbod als afgewezen, dat wil zeggen je bent niet langer gebonden aan je aanbod. Bij een telefonische bestelling komt het koopcontract tot stand wanneer wij je aanbod direct aannemen. Als we het aanbod niet direct aannemen, dan ben je er ook niet meer aan gebonden.
  4. De weergave van de producten in de internetwinkel is geen wettelijk bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestelling. Aanbiedingen en prijsopgaven in de internetwinkel, in brochures, advertenties en ander reclamemateriaal zijn dan ook vrijblijvend en niet bindend.

§ 3 Informatieverstrekking aan de klant: Opslag van je bestelgegevens

Je bestelling met bijzonderheden over het afgesloten contract (bv. soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. We sturen je de AV toe, maar je kunt de AV na het afsluiten van het contract ook altijd opvragen via onze website.

 Als geregistreerde klant heb je toegang tot eerdere bestellingen via het inloggedeelte voor klanten (Mijn account).

§ 4 Informatieverstrekking aan de klant: Correctieaanwijzing

Je kunt je invoer voor het opgeven van je bestelling altijd corrigeren met behulp van de wistoets. Wij informeren je in de loop van het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kun je ook altijd compleet beëindigen door het browservenster te sluiten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden het eigendom van de geleverde artikelen totdat de koopprijs voor deze artikelen volledig is voldaan. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mag de koper de artikelen (hierna: Goederen onder boorbehoud) niet overdragen of anderszins beschikken over het eigendom ervan.

(2) Indien derden - in het bijzonder deurwaarders - beslag leggen op de goederen onder voorbehoud, dan dient de koper erop te wijzen dat dit ons eigendom is en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat we onze eigendomsrechten kunnen afdwingen.

(3) Bij schending van het contract door de koper, in het bijzonder in geval van wanbetaling, zijn wij gerechtigd om de goederen onder voorbehoud op te eisen, voorzover we ons uit het contract hebben teruggetrokken.

§ 6 Wettelijke garantierechten

  1. Garantierechten
     Voor onze artikelen bestaan wettelijke garantierechten.
  2. Verjaring
     Je garantieaanspraken wegens gebreken bij gebruikte artikelen verjaren na één jaar vanaf het moment dat de verkochte artikelen aan jou zijn overhandigd. Uitzonderingen op deze regel zijn het recht op schadevergoeding, garantieaanspraken wegens gebreken die wij opzettelijk verzwijgen en garantieaanspraken die wij voor de geschiktheid van de goederen hebben overgenomen. Voor deze uitzonderingen in garantieaanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 7 Aansprakelijkheidsbeperking

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor nalatig plichtsverzuim, voor zover dit geen betrekking heeft op contractuele verplichtingen, schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of de gezondheid, garanties of aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. Tot de contractuele verplichtingen behoren in het bijzonder de plicht om de zaak aan jou over te dragen en jou het eigendom daarvan te verschaffen. Verder moeten wij jou de zaak vrij van materiële en juridische gebreken verschaffen.

§ 8 Transportschade

Als de artikelen met duidelijke transportschade worden geleverd, meldt dergelijke gebreken dan onmiddellijk bij de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Het nalaten van het indienen van een klacht of het opnemen van contact heeft geen enkel gevolg voor uw wettelijke rechten op garantie. Je helpt ons echter wel om onze eigen aanspraken ten opzichte van de transporteur of de transportverzekering geldend te kunnen maken.

§ 9 Retourzendingen

(1) Je kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen teruggeven door middel van een retourzending. De termijn begint op zijn vroegst wanneer je de artikelen en deze mededeling hebt ontvangen.

(2) Retourzendingen kunnen wij alleen aannemen, wanneer ze voor ons gratis zijn. Gebruik bij retourzendingen onze retourbon.

§ 10 Kennisgeving van herroepingsrecht

(1) Recht om te herroepen

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag, waarop jij of een door jou benoemde derde die niet de transporteur is, de laatste artikelen in bezit hebt genomen of hebt.

Om je recht op herroeping uit te oefenen, moet je ons (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener Str. 21-23, 52146 Würselen, kontakt@ fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een met de post verstuurde brief, een telefax of e-mail) informeren over je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om je aan de herroepingstermijn te houden, volstaat het om je mededeling over het uitoefenen van het recht op herroeping te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(2) Gevolgen van de herroeping

Wanneer je dit contract herroept, dan moeten wij alle betalingen die we van jou hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (behalve voor de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), direct terugbetalen, en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over jouw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij we met jou uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht wegens deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen weer in ons bezit hebben, of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de artikelen hebt teruggestuurd, naargelang wat eerder is. Je moet de artikelen meteen naar ons terugsturen of aan ons overhandigen, in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat je ons informeert over het herroepen van dit contract. Je hebt je aan de termijn gehouden wanneer je de artikelen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de artikelen.

Je hoeft een eventueel waardeverlies van de artikelen alleen te vergoeden, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een omgang met de artikelen die niet noodzakelijk is om de geschiktheid, de eigenschappen en het functioneren ervan te testen.

(3) Uitsluiting van het recht om te herroepen

Het recht om te herroepen bestaat niet bij contracten
- voor de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor bij de fabricage een individuele keuze van, of bestemming voor de consument beslissend is, of die eenduidig zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument.
- voor de levering van kranten, tijdschriften en bladen met uitzondering van abonnementen.

(4) Voortijdig vervallen van het recht om te herroepen

Het recht om te herroepen vervalt voortijdig bij contracten
- voor de levering van geluids- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

Wanneer je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.

Aan:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Fax: 02405-4950051

E-mail: kontakt@fc-moto.de

Hiermee herroep ik/herroepen wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de koop van de volgende artikelen (*) / de uitvoering van de volgende diensten (*)

(Geef hier een exacte beschrijving van de artikelen)

Besteld op ___________________ (*)/ontvangen op _______________________(*)

Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):

Datum:

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier):


§ 10 Onlinegeschillenbeslechting

Geschillenbeslechting

Wij zijn noch bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechting ten overstaan van een consumentenbemiddelingsorgaan.

Onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt consumenten een platform ter beschikking voor een buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen, die je kunt vinden onder
de externe link www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Ons e-mailadres: kontakt@fc-moto.de