Startpagina Motor Accessoires Onderhoud & Verzorging Castrol Motoronderdelen Cleaner Spray 400ml


-10%
  • Video
Castrol Motoronderdelen Cleaner Spray 400ml

Castrol Motoronderdelen Cleaner Spray 400ml

 

FC-Moto


11,99 €
U bespaart 10%
10,80 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 27,00 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Castrol Motorfiets Onderdelen Cleaner Spray 400ml

Castrol Motorcycle Parts Cleaner is een spray speciaal ontwikkeld voor het reinigen van metalen componenten en oppervlakken. Castrol Motorcycle Parts Cleaner is gemaakt voor het ontvetten en reinigen van motoronderdelen, remmen, carburateurs, bougies, elektrische onderdelen en metalen oppervlakken. Het is ook geschikt voor het effectief reinigen van motorkettingen. De hechting van kettingsmeermiddelen wordt aanzienlijk verbeterd en het slippen wordt verminderd. O-ringen worden niet aangevallen.

Functies:

 • Eersteklas reinigingsprestaties en ontvettende eigenschappen.
 • Snelle verdamping
 • Geen schade aan afdichtingen
 • Waterverplaatsing
 • Spuitbus
 • Inhoud: 400ml

Gevarenetikettering:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar!

Gevarenaanduidingen:

 • H222, H229 - Zeer ontvlambare aerosol. Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen Algemeen:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan een container of etiket bij de hand.

Voorzorgsmaatregelen Preventie:

 • P280 - Draag beschermende handschoenen.
 • P210 - Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of andere ontstekingsbron.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 - Vermijd vrijkomen in het milieu.
 • P261 - Vermijd inademing van stof of nevel.
 • P264 - Handen grondig wassen na gebruik.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

Voorzorgsmaatregelen Reactie:

 • P391 - Lekkage opvangen.
 • P304 + P312 - BIJ INADEMING: Als u zich onwel voelt, bel dan een ANTIGIFCENTRUM of arts.
 • P362 + P364 - Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Voorzorgsmaatregelen Opslag:

 • P405 - Blijf opgesloten.
 • P410 + P412 - Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P403 + P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de container goed gesloten.

Voorzorgsmaatregelen Verwijdering:

 • P501 - Gooi de inhoud en de container weg in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale en internationale voorschriften.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten <5% nhexaan: REACH #: 01-2119475514-35, ≥90%, Flam. Liq. 2, H225 ; EC: - Huidirritatie. 2, H315 ; CAS: - STOT SE 3, H336, Asp. Tox. 1, H304, Aquatisch Chronisch 2, H411
 • Kooldioxide: REACH #: Bijlage IV, ≤5%, Pers. Gas (Comp.), H280 ; EG: 204-696-9 ; CAS: 38-124-9

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Castrol