Held Combi Reinigingsmiddel

Held Combi Reinigingsmiddel

 

FC-Moto

12,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 51,80 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Gehouden Combi Detergent

Held Combi wasmiddel maakt het reinigen van uw lederen en textiele kleding een fluitje van een cent.

Functies:

 • Wasmiddel voor alle gladde leersoorten
 • Reinigt alle combinaties van leertextiel
 • 250 ml inhoud

GHS07_60

Signaalwoord:

 • Waarschuwing

Gevarenverklaringen:

 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsverklaringen:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P337+P313 - Als oogirritatie aanhoudt: Vraag medisch advies/aandacht.
 • P305+P351+P338 - IF IN EYES: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Gevaarlijke ingrediënten:
 • PROPAN-2-OL ; REACH-registratienummer : 01-2119457558-25-0000 ; EG-nummer: 200-661-7; CAS-nummer : 67-63-0 Gewichtsfractie : ≥ 5 - < 10 % Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Oogirritatie. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336
 • Alcoholen, C9-11-vertakte, ethoxylated ; CAS-nummer : 169107-21-5 Gewichtsfractie :≥ 1 - < 3 % Classificatie 1272/2008 [CLP] : Oogdam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 
 • Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, compds. met isopropanolamine ; EG-nummer : 288-204-8; CAS-nummer : 85681-66-9 Gewichtsfractie : ≥ 1 - < 5 % Classificatie 1272/2008 [CLP] : Oogdam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Huidirritatie. 2 ; H315 Aquatisch Chronisch 3; H412

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motorkleding verzorging, Motorreiniger