Startpagina Motor Accessoires Olie / Smeermiddelen IPONE Fork Full Synthesis SAE 5 Vork vloeistof 1 liter


  • Video
IPONE Fork Full Synthesis SAE 5 Vork vloeistof 1 liter

IPONE Fork Full Synthesis SAE 5 Vork vloeistof 1 liter

11,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

IPONE Vork Volledige Synthese SAE 5 VorkVloeistof 1 Liter

IPONE Fork SAE 5/10/15/20/30 is een Synthetisch Plus (semi-synthetisch Plus, niet volledig synthetisch) smeermiddel dat compatibel is met alle soorten vorken voor gebruik op de weg en off-road en is bedoeld voor regelmatig gebruik. IPONE heeft de beste synthetische basissen en additieven geselecteerd om ervoor te zorgen dat IPONE Fork een wrijvingsarme formule heeft die zorgt voor een comfortabele rit en verbeterde schokabsorptie.

Functies:

 • Synthetische vorkolie, ontwikkeld voor patroonsystemen en conventionele vorken
 • Antischuimadditieven en wrijvingsreductoren
 • Uitstekende temperatuurstabiliteit
 • Graad 5
 • 1 liter

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS08_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H304 - Kan fataal zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.
 • H412 - Schadelijk voor het waterleven met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, moet u de container of het etiket bij de hand hebben.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P273 - Vermijd vrijkomen in het milieu.
 • P301 + P310 - BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts.
 • P331 - Geen braken opwekken.
 • P501 - Gooi de inhoud / container weg in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale / internationale regelgeving.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • DESTILLATEN (AARDOLIE), HYDROBEHANDELDE ZWARE PARAFFINIC: CAS: 64742-54-7; EG: 265-157-1; EG) 1272/2008: GHS08; Dgr; Asp. Tox. 1, H304; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 25
 • DESTILLATEN (AARDOLIE),HYDROBEHANDELD MIDDEN: CAS: 64742-46-7; EG: 934-956-3; BEREIK: 01-2119827000-58; EG) 1272/2008: GHS08; Dgr; Asp. Tox. 1, H304; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 25
 • DESTILLATEN (AARDOLIE), HYDROBEHANDELDE ZWARE PARAFFINIC: CAS: 64742-54-7; EG: 265-157-1; BEREIK: 01-2119484627-25; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • (Z)-OCTADEC-9-ENYLAMINE: CAS: 112-90-3; EG: 204-015-5; (EG) 1272/2008: GHS07, GHS05, GHS09, GHS08; Dgr; Acute Tox. 4, H302; Asp. Tox. 1, H304; Huid Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Aquatisch acuut 1, H400; M Acuut = 10; Aquatisch Chronisch 1, H410; M Chronisch = 10; Gewichtsfractie: 0 <= x % < 1
 • OLIEZUUR, SAMENGESTELD MET (Z)-N-OCTADEC-9-ENYLPROPAAN-1,3-DIAMINE: CAS: 34140-91-5; EG: 251-846-4; EG) 1272/2008: GHS07, GHS09, GHS08; Wng; Huid irriteren. 2, H315; Oog irriteren. 2, H319; STOT RE 2, H373; Aquatisch Chronisch 2, H411; Aquatisch acuut 1, H400; M Acuut = 10; Gewichtsfractie: 0 <= x % < 1

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor olie & smeermiddelen, Motor olie & smeermiddelen