Startpagina Motor Accessoires Onderhoud & Verzorging MENEKS EXE Levenslange bescherming 150 ml


-11%
MENEKS EXE Levenslange bescherming 150 ml

MENEKS EXE Levenslange bescherming 150 ml

 

FC-Moto

9,95 €
U bespaart 11%
8,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 59,33 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

MENEKS EXE Levenslange Bescherming 150 ml

De EXE levensduurbeveiliging/systeemreiniger garandeert een veilige start na een lange periode van staan of na de winterstop. Het is geschikt voor alle 2- en 4-takt tweewielers met en zonder katalysator. EXE bindt water in de tank en in het hele brandstofsysteem en voorkomt de vorming van harsachtige afzettingen in de carburateur of het injectiesysteem. Het behoudt zo het ontstekingsvermogen van de brandstof.

EXE verbetert de motorprestaties en de geselecteerde combinaties van actieve ingrediënten verhogen de operationele veiligheid. Het lost afzettingen en residuen op en verspreidt het en bindt water in de tank en het brandstofsysteem. Het is essentieel als uw motorfiets niet regelmatig wordt verplaatst. EXE zorgt ook voor een soepel verbrandingsproces en verbetert de CO-waarde.

Functies:

 • als systeemreiniging bij de klantenservice
 • bindt water in de brandstof die doordringt, bijvoorbeeld door bijtanken
 • één blikje (150 ml) is voldoende voor 25 liter brandstof
 • als bescherming voor langere staande tijd (bijv. voor tentoonstellings- en gebruikte voertuigen of voor overwintering)
 • EXE voorkomt uitgassing tijdens opslag b.v. in bussen

Specificaties:

Compatibiliteit:

 • 2-takt benzinemotoren
 • 4-takt benzinemotoren

Mengverhouding:

 • 30 ml EXE tot 5 liter benzine
 • 60 ml EXE tot 10 liter benzine
 • 90 ml EXE tot 15 liter benzine
 • 120 ml EXE tot 20 liter benzine
 • 150 ml EXE op 25 liter benzine
 • 180 ml EXE op 30 liter benzine
 • 210 ml EXE tot 35 liter benzine
 • 240 ml EXE tot 40 liter benzine
 • 300 ml EXE tot 45 liter benzine

Toepassing:

 • Voeg voor de winterstop of als het voertuig langere tijd niet wordt gebruikt, een blik EXE toe aan de tankvulling.
 • Laat de machine draaien totdat EXE over het brandstofsysteem is verdeeld.
 • Eén blik EXE met 150 ml is voldoende voor 25 liter brandstof.

Opmerking van de fabrikant:

 • Een overdosis is absoluut ongevaarlijk.
 • MENEKS raadt aan om het voertuig met een volle tank te parkeren.

Inhoud:

 • 1 x MENEKS EXE blik

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_100GHS05_100GHS07_100GHS08_100GHS09_100

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenverklaringen:

 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304: Kan fataal zijn als het wordt ingeslikt en de luchtwegen binnendringt.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318: Veroorzaakt ernstige oogschade.
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411: Giftig voor waterleven met langdurige effecten.

Voorzorgsverklaringen:
 • P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.
 • P301+310: BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een POISON CENTER of arts/arts.
 • P303+361+353: IF ON SKIN (of hair): Verwijder/Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Spoel de huid af met water/douche.
 • P304+340: BIJ INADEMING: Verwijder het slachtoffer in de frisse lucht en houd in rust in een comfortabele positie om te ademen.
 • P305+351+338: ALS IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Verder spoelen
 • P310: Bel onmiddellijk een POISON CENTER of arts/arts.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • PROPAN-2-OL: EINECS: 200-661-7, CAS: 67-63-0, BEREIK: 01-2119457558-25-XXXX; Gewichtsfractie: 10 - 30%; Flam. Liq. 2: H225; Oogirritatie. 2: H319; STOT SE 3: H336
 • KOOLWATERSTOFFEN, C7, N-ALKANE, ISO-ALKANE, ZYKL., < 5% N-HEXAN: EINECS: 927-510-4, REACH: 01-2119475515-33; Gewichtsfractie: 10 - 30%; Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Huidirritatie. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • KOOLWATERSTOFFEN, C6-7, N-ALKANE, ISO-ALKANE,ZYKL., <5% N-HEXAN: EINECS: 921-024-6, REACH: 01-2119475514-35; Gewichtsfractie: 10 - 30%; Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Huidirritatie. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • ETHANOL: EINECS: 200-578-6, CAS: 64-17-5; Gewichtsfractie: 10 - 30%; Flam. Liq. 2: H225
 • ISOBUTANOL: EINECS: 201-148-0, CAS: 78-83-1; Gewichtsfractie: 1 - 10%; Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H302; STOT SE 3: H335; Huidirritatie. 2: H315; Oogdam. 1: H318; STOT SE 3: H336
 • LÖSUNGSMITTELNAPHTHA (ERDÖL), SCHWERE AROMATISCHE: EINECS: 265-198-5, CAS: 64742-94-5; Gewichtsfractie: 1 - 10%; Asp. Tox. 1: H304; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • 1,2,4-TRIMETHYLBENZOL: EINECS: 202-436-9, CAS: 95-63-6; Gewichtsfractie: <1%; Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; Oogirritatie. 2: H319; STOT SE 3: H335; Huidirritatie. 2: H315; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • NAFTALETINE: EINECS: 202-049-5, CAS: 91-20-3; Gewichtsfractie: <1%; Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H302; Aquatisch Chronisch 1: H410; Aquatisch Acuut 1: H400
 • 2-ETHYL-1-HEXANOL: EINECS: 203-234-3, CAS: 104-76-7; Gewichtsfractie: <1%; Huidirritatie. 2: H315; Oogirritatie. 2: H319
 • MESITYLEN: EINECS: 203-604-4, CAS: 108-67-8; Gewichtsfractie: <1%; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • PROPYL BENZEEN: EINECS: 203-132-9, CAS: 103-65-1; Gewichtsfractie: - ; Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3: H335; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • CUMOL: EINECS: 202-704-5, CAS: 98-82-8; Gewichtsfractie: <1%;  Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3: H335; Aquatisch Chronisch 2: H411
 • C.J. SOLVENT BLUE 35 (ANTHRACHINON VERF): EINECS: 241-379-4, CAS: 17354-14-2; Gewichtsfractie: <1% 

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Motor olie & smeermiddelen, MENEKS