Modeka Textiel Spray

Modeka Textiel Spray

 

FC-Moto

9,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 49,75 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

 • beschermt tegen water en vlekken
 • behoudt het ademend vermogen
 • behoudt waterdichtheid en functie
 • Praktijk: Spray op gewassen, droog kledingstuk

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Container onder druk: kan barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten

Voorzorgsmaatregelen:

 • P210 Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.
 • P302 + P352 INDIEN OP DE HUID: wassen met veel water
 • P312 Bel een ANTIGIFCENTRUM of arts als u zich onwel voelt.
 • P403 + P233 Bewaren op een goed geventileerde plaats. Houd de container goed gesloten
 • P501 Stort inhoud en container naar een gevaarlijk of speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <5% n-hexaan; n-butylacetaat; nafta (aardolie), waterstofontzwaveld zwaar

Andere gevaren: -


Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Overige, Motor onderhoud & verzorging, Motorkleding verzorging, Motorreiniger