Startpagina Merken P Putoline Putoline Chain Spray Drytec


Putoline Chain Spray Drytec

Putoline Chain Spray Drytec

 

FC-Moto


14,95 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 29,90 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Omschrijving

Putoline 500 ml spuitbus, Drytec
Drytec is een speciaal PTFE kettingsmeermiddel. Dit droge smeermiddel wordt gekenmerkt door een hoge penetratie en hechting. Het vormt een transparante, niet-klevende beschermende laag, die voorkomt dat zout en vuil zich aan de ketting houden Regelmatige toepassing vermindert wrijving en voorkomt voortijdige slijtage. Het is schoon in toepassing. Drytec is geschikt voor O-ring en X-ring kettingen van weg- en racemotorfietsen.
Toepassingsgebied: 1 stuk


Identificatie van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord :

 • Gevaar

Gevarenwaarschuwingen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container staat onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H304 - Kan fataal zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101: Als medisch advies nodig is, houd dan een productcontainer of etiket bij de hand.
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen houden. Niet roken.
 • P211: Spuit niet op een open vlam of andere ontstekingsbron.
 • P251: Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P301+P310+P331 - INDIEN GEÏNFECTEERD: Bel onmiddellijk een arts. Induceer GEEN braken.
 • P410+P412 -Bescherm tegen zonlicht en stel niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C.
 • P501 - Gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
 • EUH066 - Herhaalde blootstelling kan leiden tot uitdroging of barsten in de huid.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Pentaan: (CAS-Nr.) 109-66-0, (EG-Nr.) 203-692-4, (EG Index-Nr.) 601-006-00-1, (REACH-Nr) 01-2119459286-30; Fractie: 25 – 50 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 1, H224; STOT SE 3, H336; Asp. Tox. 1, H304; Aquatisch Chronisch 2, H411
 • Butaan, stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, BE, CH, DE) (Noot K): (CAS-Nr.) 106-97-8, (EG-Nr.) 203-448-7, (EG Index-Nr.) 601-004-00-0, (REACH-Nr.) 01-2119474691-32; Fractie: 10 – 25 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220; Pers. Gas (Comp.), H280
 • Propaan; Stof waarvoor een communautaire grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling geldt; Stof waarvoor een nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling geldt (AT, BE, CH, DE); (Noot U): (CAS-Nr.) 74-98-6, (EG-Nr.) 200-827-9, (EG Index-Nr.) 601-003-00-5, (REACH-Nr.) 01-2119486944-21; Fractie: 10 – 25 %;  Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220; Pers. Gas (Comp.), H280
 • Isobutaan, stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, DE) (Noot C)(Noot U): (CAS-Nr.) 75-28-5, (EG-Nr.) 200-857-2, (EG Index-Nr.) 601-004-00-0, (REACH-Nr. 01-2119485395-27, Fractie: Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Gas 1A, H220; Pers. Gas (Comp.), H280
 • Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosfor pentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentoxide, aminezouten, C12-14-tert-alkyl: (EG-Nr.) 931-384-6, (REACH-Nr) 01-2119493620-38; Fractie: 0,1 – 1 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 4 (mondeling), H302; Oogdam. 1, H318; Huid sens. 1B, H317; Aquatisch Chronisch 2, H411
 • Oleylamine: (CAS-Nr.) 112-90-3, (EG-Nr.) 204-015-5, (EG Index-Nr.) 612-283-00-3; Fractie: < 0,1 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 4 (mondeling), H302; Huid Corr. 1B, H314; Oogdam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatisch acuut 1, H400 (M=10); Aquatisch Chronisch 1, H410
 • Ethanol, stof met nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AT, BE, CH, DE): (CAS-Nr.) 64-17-5, (EG-Nr.) 200-578-6, (EG Index-Nr.) 603-002-00-5; Fractie: < 0,1 %; Classificatie volgens verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 2, H225; Oog irriteren. 2, H319

Aanvullende productinformatie

Uitvoering Kettingspray
Tankinhoud 0.5 l

Passend bij dit artikel


Wij bevelen ook het volgende aan:Alternatieve aanbiedingen


Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Putoline