S100 Kettingreiniger voor Kettenmax

S100 Kettingreiniger voor Kettenmax

 

FC-Moto 2.0


17,99 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 35,98 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Intensieve reiniger speciaal ontwikkeld voor de Kettenmax kit
 


Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Kettenmax-kit, zal S100 Chain Cleaner voor Kettenmax bijzonder grondig reinigen, met indrukwekkende resultaten.

Het product heeft een geïntegreerd anticorrosiemiddel, is indrukwekkend efficiënt, gemakkelijk te doseren en droogt snel. De kettingreiniger is zuurvrij, tast dus geen oppervlakken aan en is compatibel met O/X/Z-ringen en dus perfect ontwikkeld voor optimaal onderhoud.

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS08_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H304 - Kan fataal zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan een container of etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen - Niet roken.
 • P271 - Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.
 • P301 + P310 - BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts.
 • P331 - Induceer GEEN braken.
 • P302 + P352 - INDIEN OP DE HUID: Wassen met veel water.
 • P501 - Gooi de inhoud / container weg in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Andere gevaren:

 • Resultaten pbt- en zPzB-beoordeling
 • PBT: Niet van toepassing
 • zPzB: Niet van toepassing

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Nafta (aardolie), waterstofbehandeld licht: CAS: 64742-49-0 921-024-6 Reg.nr .: 01-2119475514-35: Flam. Liq. 2, H225; Aspis. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Huidirritatie. 2, H315; STOT SE 3, H336; Gewichtsfractie: > 50%

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, S100