• Video
WD-40 Specialist Remreiniger 500ml

WD-40 Specialist Remreiniger 500ml

 

FC-Moto 2.0


7,49 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 14,98 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

WD-40 Specialist Remreiniger 500ml

Verwijdert vet, olie, vuil en vuil van remmen, koppeling, transmissie en andere componenten, droogt snel zonder residu en kan worden gebruikt op de meeste oppervlakken zoals verf, rubber, plastic en aluminium.

Functies:

 • residuvrij
 • werkt onmiddellijk
 • krachtige spray

Specificaties:

Aanbevolen voor:

 • Remschijven
 • Remsystemen
 • Koppelingssystemen

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS07_60GHS09_60GHS02_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan een container of etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vuur of andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P261 - Vermijd inademing van damp of spray.
 • P271 - Gebruik alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes.
 • P273 - Vermijd afgifte aan het milieu.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen / kleding en gezichts- / oogbescherming.
 • P305+P351+P338 - INDIEN IN DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
 • P312 - Als u zich onwel voelt, bel dan een ANTIGIFCENTRUM / arts.
 • P405 - Winkel op slot.
 • P410+P412 - Bescherm tegen zonlicht en stel ze niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C / 122 °F.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie

Aanvullende informatie:

 • Vorming van explosieve mengsels mogelijk zonder voldoende ventilatie. Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan2-propanol.

Andere gevaren:

 • Het mengsel bevat geen zPzB-stof (zPzB = zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (<0,1%).
 • Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (< 0,1 %).

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan: Registratienummer (REACH) - 01-2119484651-34-XXXX; EINECS, ELINCS, NLP - 931-254-9 (REACH-IT-lijstnr.); CAS - (64742-49-0); % Bereik - 60-80; Indeling onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) - Flam. Liq. 2, H225, Asp. Tox. 1, H304, Huidirrit. 2, H315, STOT SE 3, H336, Aquatic Chronic 2, H411
 • 2-Propanol: Registratienummer (REACH) - 01-2119457558-25-XXXX; Index - 603-117-00-0; EINECS, ELINCS, NLP - 200-661-7; CAS - 67-63-0; % bereik - 10-20; Indeling onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) - Flam. Liq. 2, H225, Oog irrit. 2, H319, STOT SE 3, H336
 • Kooldioxide - Stof waarvoor een EU-blootstellingslimiet geldt: EINECS, ELINCS, NLP - 204-696-9; CAS - 124-38-9; % bereik - 1-5

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader door deze categorie: Specialist