Ogólne Warunki Handlowe

 

§ 1 Zakres obowiązywania, informacje dla klientów

Poniższe ogóle warunki handlowe regulują stosunek umowny między FC-Moto GmbH & Co. KG i konsumentami, którzy kupują towar w naszym sklepie. Językiem umowy jest język niemiecki.

§ 2 Zawarcie umowy

  1. Oferty w internecie stanowią niewiążącą zachętę dla konsumentów do zakupu towarów.
  2. Do koszyka możesz włożyć jeden lub więcej produktów. W trakcie procesu składania zamówienia podajesz swoje dane i życzenia dotyczące metody płatności, sposobu dostawy itd. Dopiero poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wiążące zamówienie możesz również złożyć przez telefon albo przesłać faksem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia, które niezwłocznie wysyłamy e-mailem lub faksem nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty kupna.
  3. Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia Twojej oferty w ciągu 2-7 dni roboczych poprzez przesłanie e-maila z potwierdzeniem zlecenia. Po bezowocnym upływie terminu wymienionego w pierwszym zdaniu ofertę uważa się za odrzuconą, co oznacza, że nie jesteśmy już związani Twoją ofertą. W przypadku zamówienia przez telefon umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli natychmiast przyjmiemy Twoją ofertę. Jeżeli nie przyjmiemy oferty natychmiast, nie wiąże już ona również Ciebie.
  4. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a tylko zachętę do składania zamówień. Z tego względu oferty i dane dotyczące cen przedstawione w sklepie internetowym, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych są niezobowiązujące i niewiążące.

§ 3 Informacja dla klientów: Zapisywanie Twoich danych dotyczących zamówienia

Zapisujemy Twoje zamówienie wraz ze szczegółami dotyczącymi zawartej umowy (np. rodzaj produktu, cena itd.). Prześlemy Ci OWH, w dowolnym momencie po zawarciu umowy możesz je również wyświetlić na naszej stronie internetowej.

 Jako zarejestrowany klient masz dostęp do swoich wcześniejszych zamówień przez panel logowania (Moje konto klienta).

§ 4 Informacja dla klientów: Informacja dotycząca korygowania

Przed sfinalizowaniem zamówienia możesz w dowolnym momencie skorygować wpisane dane za pomocą klawisza usuwania. W trakcie procesu zamawiania poinformujemy Cię o dalszych możliwościach wprowadzania zmian. W dowolnym momencie możesz również całkowicie zakończyć proces zamawiania poprzez zamknięcie przeglądarki.

§ 5 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu tego towaru. W okresie objętym zastrzeżeniem własności Kupującemu nie wolno sprzedawać ani w inny sposób dysponować własnością towaru (dalej: towar zastrzeżony).

(2) W przypadku roszczeń osób trzecich – w szczególności komorników sądowych – Kupujący przekaże informację o naszej własności i niezwłocznie powiadomi nas o sprawie, abyśmy mogli dochodzić naszych praw własności.

(3) W razie naruszenia umowy przez Kupującego, w szczególności w razie zwłoki z zapłatą, mamy prawo zażądać zwrotu zastrzeżonego towaru, o ile odstąpiliśmy od umowy.

§ 6 Ustawowe roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady

  1. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
     Nasze towary są objęte ustawową odpowiedzialnością za wady.
  2. Przedawnienie
     Roszczenia z tytułu wad towarów używanych przedawniają się po roku od przekazania sprzedanego towaru. Regulacja ta nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z tytułu wad, które celowo zatailiśmy, oraz roszczeń z tytułu gwarancji, której udzieliliśmy na jakość towaru. W odniesieniu do tych roszczeń obowiązują ustawowe okresy przedawnienia.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Wykluczamy odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wskutek lekkiego zaniedbania, o ile nie dotyczą one obowiązków istotnych dla spełnienia umowy, szkód związanych z utratą życia lub zdrowia oraz z obrażeniami ciała, a także gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych podwykonawców i przedstawicieli prawnych. Do obowiązków istotnych dla spełnienia umowy należy w szczególności obowiązek przekazania Ci rzeczy i przeniesienia na Ciebie jej własności. Ponadto mamy obowiązek przekazania Ci rzeczy wolnej od wad rzeczowych i prawnych.

§ 8 Szkody transportowe

Jeżeli dostarczony towar wykazuje oczywiste szkody transportowe, natychmiast zareklamuj takie wady u doręczyciela i jak najszybciej nawiąż z nami kontakt. Niezłożenie reklamacji lub nienawiązanie kontaktu z nami w żaden sposób nie narusza Twoich ustawowych praw z tytułu rękojmi. W ten sposób pomagasz nam jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec spedytora lub ubezpieczyciela transportu.

§ 9 Zwrot i wymiana

(1) Otrzymany towar możesz zwrócić przez jego odesłanie w ciągu 30 dni bez konieczności podawania przyczyn. Początek tego okresu stanowi moment otrzymania towaru i niniejszego pouczenia.

(2) Przyjmujemy przesyłki zwrotne tylko w przypadku, gdy nie są obciążone opłatami.

(3) Prawo do wymiany obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym. W przypadku zwrotu lub wymiany skorzystaj z naszego formularza zwrotu.

§ 10 Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

(1) Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymała ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener Str. 21-23, 52146 Würselen, kontakt@ fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, przez faks lub e-mailem). W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak warunkiem koniecznym.

Termin odstąpienia zostanie dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu odstąpienia wyślesz informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

(2) Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o Twoim odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi takim samym środkiem płatniczym, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Tobą inną metodę. W żadnym przypadku nie naliczymy Ci opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar trzeba odesłać lub oddać nam niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Masz obowiązek pokryć straty z tytułu zmniejszenia wartości towaru, tylko jeżeli zmniejszenie wartości nastąpiło wskutek wykorzystania przez Ciebie towaru do celów, które nie były konieczne do sprawdzenia jego jakości, właściwości i działania.

(3) Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów
- dotyczących dostawy towarów nieprodukowanych seryjnie, w produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub polecenie konsumenta albo które są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
- dotyczących dostawy gazet, czasopism i magazynów ilustrowanych za wyjątkiem umów abonamentowych.

(4) Przedterminowe wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo w przypadku umów
- dotyczących dostawy nagrań głosowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanej przesyłce, jeżeli po dostawie usunięto pieczęć.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Adres:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Faks: 02405-4950051
E-mail: kontakt@fc-moto.de

Niniejszym odstępuję/-emy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy zakupu-sprzedaży poniższych towarów (*) / świadczenia poniższej usługi (*)

(Tutaj podaj dokładne nazwy towarów)

Zamówione w dniu ___________________ (*)/otrzymane w dniu _______________________(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):

Data:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku informacji w formie papierowej):


§ 10 Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

Postępowanie arbitrażowe

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniach arbitrażowych przed konsumenckimi centrami pozasądowego rozwiązywania sporów.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia Platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod
linkiem zewnętrznym www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail: kontakt@fc-moto.de
 

Właściwością miejscową sądu i miejscem wypełnienia umowy jest Aachen.