Startsida Allmänna villkor


Allmänna villkor

 

§ 1 Tillämpningsområde, kundinformation

Följande allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan FC-Moto GmbH & Co. KG och konsumenter som köper varor genom vår butik. Avtalsspråket är tyska.

§ 2 Ingå avtal

  1. Erbjudandena på Internet utgör en icke bindande uppmaning till dig att köpa varor.
  2. Du kan lägga till en eller flera produkter i varukorgen. Under beställningsprocessen anger du uppgifter och önskemål om betalningssätt, leveransvillkor, etc. Först efter att ha klickat på knappen beställa lämnar du ett bindande anbud på att ingå ett köpeavtal. Du kan också göra en bindande beställning per telefon eller fax. Den omedelbara bekräftelsen av mottagandet av din beställning via e-post eller fax utgör inte ett godkännande av köpanbud.
  3. Vi har rätt att acceptera ditt erbjudande inom 2-7 arbetsdagar genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 ska ditt erbjudande anses vara avslaget, det vill säga du är inte längre bunden av ditt erbjudande. Vid telefonbeställning ingås köpeavtalet om vi accepterar ditt erbjudande omedelbart. Om erbjudandet inte accepteras omedelbart är du inte längre bunden av det.
  4. Representationen av produkterna i webbutiken representerar inte ett juridiskt bindande anbud, utan endast en begäran om beställning. Därför är erbjudanden och priser i webbutiken, broschyrer, annonser och annat reklammaterial icke-bindande.

§ 3 Kundinformation: Lagring av dina beställningsuppgifter

Din beställning med detaljer om det slutna avtalet (till exempel typ av produkt, pris etc.) kommer att lagras av oss. Vi skickar dig allmänna villkoren, men du kan också läsa villkoren via vår webbplats när som helst efter att du ingått avtalet.

 Som registrerad kund kan du få tillgång till dina tidigare beställningar via LogIn-område för kunder (mitt kundkonto).

§ 4 Kundinformation: Korrigeringar

Du kan korrigera dina poster när som helst innan du skickar in beställningen genom att trycka på backstegstangenten. Vi informerar dig om ytterligare korrigeringsmöjligheter på vägen genom beställningsprocessen. Du kan även slutföra beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsarfönstret.

§ 5 Äganderättsförbehåll

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till den levererade varan intill dess att full betalning av inköpspriset är betald. Under förekomsten av äganderättsförbehåll får köparen inte sälja varan (nedan: reserverade varor) eller på annat sätt göra sig av med över egendomen.

(2) När det gäller tillgång till tredje part, i synnerhet fogade till de reserverade varorna, ska köparen påpeka vår egendom och meddela oss omedelbart så att vi kan tillämpa våra äganderättigheter.

(3) Om köparen bryter mot avtalet, särskilt vid försenad betalning, har vi rätt att kräva reserverade varor om vi har upphävt avtalet.

§ 6 Juridiska garantirättigheter

  1. Garantirättigheter
     Det finns lagstadgade garantirättigheter för våra varor.
  2. Preskription
     Dina påståenden om brister på begagnade varor preskriberas ett år från leveransen av de sålda varorna till dig. Undantag från denna regel är skadeståndsanspråk, fordringar på defekter som vi har bedrägligt dolt samt fordringar som härrör från en garanti som vi antagit för varornas kvalitet. För dessa uteslutna fordringar gäller de lagstadgade preskriptionsfristerna.

§ 7 Ansvarsbegränsning

Vi utesluter vårt ansvar för åsidosättande av förpliktelser på grund av liten försummelse i den utsträckning de inte påverkar väsentliga avtalsförpliktelser, skador på grund av skada på liv, kropp eller hälsa, garantier eller vad gäller skadeståndsanspråk enligt produktansvarslagstiftningen. Detsamma gäller för åsidosättande av förpliktelser av våra medhjälpare och våra rättsliga ombud. De skyldigheter som är avgörande för avtalet innefattar i synnerhet skyldigheten att överlämna varorna till dig och förse dig med egendomen. Vidare ska vi ge dig objektet fritt från materiella och juridiska brister.

§ 8 Transportskador

Om varor med uppenbara transportskador levereras, rapportera sådana fel direkt till leveransbolaget och kontakta oss så snart som möjligt. Oförmågan att lämna en reklamation eller en kontaktbegäran har inga konsekvenser för dina lagstadgade garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att driva våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.

§ 9 Returer

(1) Du kan returnera varorna inom 30 dagar utan att ange orsak genom att returnera varorna. Perioden börjar tidigast från mottagandet av varorna och denna anvisning.

(2) Returer kan endast accepteras av oss om de kommer utan kostnad. Använd vår retursedel.

§ 10 Återkallningsanvisning

(1) Ångerrätt

Du har rätt att upphäva dig ur detta avtal inom 30 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en representant för dig, dock ej transportföretaget, har tagit slutprodukten i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener str. 21-23, 52146 Würselen, kontakt@fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som sänds per post, fax eller e-post) om ditt beslut att upphäva detta avtal. Du kan göra det med hjälp av den bifogade mallen för ångerblankett men det är inte obligatoriskt.

För att upprätthålla ångerfristen räcker det med att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

(2) Följderna av återkallning

Om du upphäver detta avtal måste vi omedelbart återbetala dig alla betalningar vi fått från dig inklusive leveranskostnader (med undantag för de extrakostnader som beror på det faktum att du har valt en annan typ av leverans än den mest gynnsamma standardleverans som erbjuds av oss) och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet mottogs av oss om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen såvida du inte uttryckligen kommit överens om annat; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som kommer först. Du måste omedelbart och under alla omständigheter inte senare än fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om uppsägning av detta avtal skicka tillbaka eller överlåta varorna till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna inom två veckor.

Du står för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Du måste endast betala för en eventuell värdeminskning av varan om denna värdeförlust hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för att du ska kunna kontrollera varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

(3) Uteslutning av ångerrätt

Ångerrätten gäller inte avtal
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och vars tillverkning är föremål för ett individuellt urval eller destination av konsumenten eller som klart anpassas till konsumentens personliga behov.
- för leverans av tidningar, tidskrifter och illustrationer med undantag för prenumerationsavtal.

(4) Tidig återkallelse av ångerrätten

Ångerrätten upphör att gälla i förtid när det gäller avtal
- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leverans.

Mall för ångerblankett

Om du vill häva avtalet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.

Till:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Fax: 02405-4950051
E-post: kontakt@fc-moto.de

Härmed häver jag/vi (*) det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

(Vänligen ange exakt beskrivning av varorna)

Beställd den ___________________(*)/mottagen den _______________________(*)

Konsumentens namn:
Konsumentens adress:

Datum:

Konsumentens underskrift (endast på papper):


§ 10 Tvistlösning på nätet (OS)

Tvistlösningsförfarande

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskyddsmyndighet.

Tvistlösning på nätet

Europeiska kommissionen ger konsumenterna en plattform för tvistlösning på nätet (OS) utanför domstol som du hittar
på den externa länken www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Vår e-postadress är: kontakt@fc-moto.de
 

Jurisdiktion och plats för utförande av prestationer är Aachen.