Startsida Motorcykel Tillbehör Underhåll och skötsel S100 Visir och hjälmrengöringsmedel inkl. mikrofiberduk


S100 Visir och hjälmrengöringsmedel inkl. mikrofiberduk

S100 Visir och hjälmrengöringsmedel inkl. mikrofiberduk

 

FC-Moto

156,69 kr

Pris inkl moms., plus fraktkostnader

Kan levereras, klar att skickas inom 2 - 3 dagar

1 l = 1 566,90 kr

Butik Würselen

Beställ produkter online och hämta i butik.
Så funkar det

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatisk översättning

Repa och streckfri rengöring för upprepad användning

Denna produkt är lämplig för alla typer av visir, oavsett om den är klar, tonad, speglad eller med anti-dimma beläggning.

Andra användningsområden inkluderar hjälmens yttre skal, strålkastare, vindruta och speglar.

Lämplig för flera anvisningar. Levereras med mikrofiberduk för optimala rengöringsresultat

Innehåll: 100 ml

Märkning av farliga ämnen:

GHS02_60

Signalord:

  • Försiktighet

Faroangesatser:

  • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.

Försiktighetsförklaringar:

  • P101 - Om medicinsk rådgivning behövs, ha behållare eller etikett till hands.
  • P102 - Förvaras utom räckhåll för barn.
  • P210 - Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rök inte.
  • P501 - Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter

Farliga ingredienser:

  • Etanol: CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg.nr .: 01-2119457610-43-xxxx: Flam. Liq. 2, H225; Ögat irriterat. 2, H319 Specifik koncentrationsgräns: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%: viktfraktion: 5-10%

Du kanske även är intresserad av

Utforska även dessa kategorier: Underhåll och skötsel för MC, S100