Hlavní stránka Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

 

§ 1 Rozsah platnosti, informace pro zákazníky

Následující všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní poměr mezi FC-Moto GmbH & Co. KG a spotřebiteli, kteří zboží nakupují prostřednictvím našeho obchodu. Jazykem smlouvy je němčina.

§ 2 Uzavření smlouvy

  1. Nabídky na internetu představují nezávaznou výzvu k učinění nabídky.
  2. Do nákupního košíku můžete vložit jeden nebo několik výrobků. V průběhu procesu objednávání uveďte své údaje a přání týkající se způsobu placení, dodacích podmínek atd. Až po kliknutí na tlačítko Objednat učiníte závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Závaznou objednávku můžete také učinit telefonicky nebo faxem. Následné potvrzení přijetí vaší objednávky e-mailem, popř. faxem ještě nepředstavuje přijetí nabídky.
  3. Jsme oprávnění vaši nabídku během 2–7 pracovních dnů přijmout se zasláním potvrzení zakázky e-mailem. Po bezvýsledném uplynutí lhůty uvedené v článku 1 platí vaše nabídka za odmítnutou, tzn. že již nejsme vázáni vaší nabídkou. Při telefonickém objednávání bude kupní smlouva realizována, pokud okamžitě přijmeme vaší nabídku. Pokud nabídku okamžitě nepřijmeme, pak jí nejste dále vázáni.
  4. Zobrazení výrobků v online obchodu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jen výzvu k objednání. Nabídky a ceny obsažené v online obchodě, prospektech, zobrazeních a ostatních reklamních materiálech jsou proto nezávazné.

§ 3 Informace pro zákazníky: Uložení vašich objednacích údajů

Vaši objednávku s podrobnostmi k uzavřené smlouvě (např. druh výrobku, cena atd.) uložíme. Všeobecné obchodní podmínky vám zašleme, ale kdykoli si je můžete také po uzavření smlouvy otevřít na našich webových stránkách.

 Jako registrovaný zákazník máte přístup ke všem svým objednávkám ve svém účtu (Můj zákaznický účet).

§ 4 Informace pro zákazníky: Upozornění na korekci

Svá zadání můžete před odesláním objednávky kdykoli upravit tlačítkem mazání. Průběžně vás budeme v rámci procesu objednávání informovat o dalších možnostech korekce. Celý proces objednávání můžete kdykoli ukončit uzavřením okna prohlížeče.

§ 5 Výhrada vlastnického práva

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodané zboží až do úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží. Během trvání výhrady vlastnického práva nesmí kupující zboží (dále jen: zboží s výhradou vlastnického práva) prodávat nebo s ním jinak nakládat.

(2) U přístupů třetích stran, zejména soudních exekutorů, ke zboží s výhradou vlastnického práva kupující upozorní na naše vlastnické právo a bude nás neprodleně informovat, abychom mohli prosadit svá vlastnická práva.

(3) V případě jednání kupujícího, které je v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě prodlení v placení, jsme oprávněni požadovat zboží s výhradou vlastnického práva zpět, za předpokladu, že jsme odstoupili od smlouvy.

§ 6 Zákonná záruční práva

  1. Zákonná záruční práva
     Pro naše zboží existují zákonná záruční práva.
  2. Promlčení
     Vaše nároky kvůli nedostatkům u použitých výrobků budou promlčeny po jednom roce po dodání vám prodaného zboží. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty nároky na náhradu škody, nároky kvůli nedostatkům, které jsme podvodně zamlčeli, a nároky vyplývající ze záruky, kterou jsme poskytli na vlastnosti zboží. Pro tyto vyloučené nároky platí zákonné promlčecí lhůty.

§ 7 Omezené ručení

Neručíme za mírně nedbalé porušení povinností, pokud se to netýká důležitých smluvních závazků, škod vzniklých v důsledku zranění a ohrožení na životě nebo zdraví, záruk či nároků podle zákona o ručení za výrobek. Totéž platí pro porušení povinností ze strany našich pomocníků a zákonných zástupců. K důležitým smluvním závazkům patří zejména závazek předání věci vám a zajištění vašeho vlastnického práva k této věci. Dále jsme zajistili, že věc nemá žádné věcné a právní nedostatky.

§ 8 Přepravní škody

Bude-li zboží dodáno se zjevnými škodami, pak takové nedostatky okamžitě reklamujte u doručovatele a co nejrychleji se s námi spojte. Promeškání reklamace nebo navázání kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonná záruční práva. Nám to však pomůže při uplatňování našich vlastních nároků vůči dopravci, popř. u přepravního pojištění.

§ 9 Zpětné zásilky

(1) Získané zboží můžete bez uvedení důvodů během 30 dnů zaslat zpět. Lhůta začíná po obdržení zboží a tohoto poučení.

(2) Zpětné zásilky můžeme přijmout jen tehdy, pokud budou vyplacené. U zpětných zásilek použijte náš formulář pro vrácení.

§ 10 Poučení týkající se odstoupení od smlouvy

(1) Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do 30 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal/a poslední dodávku zboží.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte (FC-Moto GmbH & Co. KG, Aachener Str. 21-23, 52146 Würselen, kontakt@ fc-moto.de, +49 2405 49500 50, +49 2405 49500 51) informovat formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém odstoupení od této smlouvy. K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(2) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Můžeme zadržet zpětnou úhradu, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(3) Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká u smluv
- k dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je nezbytný individuální výběr nebo ustanovení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele.
- k dodání časopisů, novin a ilustrací s výjimkou smluv o předplatném.

(4) Předčasné ukončení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv
- k dodání audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li smlouvu zrušit, pak vyplňte tento formulář a pošlete nám jej zpět.

Na adresu:

FC-Moto GmbH & Co. KG

Aachener Str. 21 – 23
D - 52146 Würselen

Fax: 02405-4950051
E-mail: kontakt@fc-moto.de

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

(Zde uveďte přesné označení zboží)

Datum objednání ___________________ (*)/datum obdržení _______________________(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/ů:
Podpis spotřebitele/ů:

Datum:

Podpis spotřebitele/ů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


§ 10 Řešení sporů online (OS)

Postupy při řešení sporů

Nejsme připraveni ani zavázáni účastnit se postupů pro řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.

Řešení sporů online

Evropská Komise připravuje spotřebitelskou platformu k mimosoudnímu online řešení sporů (OS), kterou najdete
pod externím odkazem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Naše e-mailová adresa: kontakt@fc-moto.de
 

Příslušný soud a místo plnění je Aachen.