Casa Motocicleta Accessoris Manteniment i cura GS27 Moto Titani Ultra Brillantor i Protecció


GS27 Moto Titani Ultra Brillantor i Protecció

GS27 Moto Titani Ultra Brillantor i Protecció

 

FC-Moto 2.0


21,95 €

IVA inclòs, més despeses d'enviament

Disponible, preparat per a l'enviament en 2 - 3 dies laborables

1 l = 54,88 €

Botiga de Würselen

Compra el producte en línia i recull-lo a la botiga.
Com funciona

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Traducció automàtica

La Protecció GS27® Moto Titanium® Ultra Shine s'enriqueix en diòxid de titani per aportar una alta protecció i brillantor extrema a la pintura:

 • Renova i poli la carrosseria.
 • Concentrats en micropartícules de titani que creen una barrera protectora en la pintura contra els raigs UV, sal, pluja, etc.
 • Deixa una pel·lícula antiestàtica i repel·lent a l'aigua.

Contingut: 400ml

Declaracions cautelars:

 • P101 - Si es necessita assessorament mèdic, disposi de contenidor o etiqueta a mà.
 • P102 - Mantenir fora de l'abast dels nens.
 • P261 - Eviteu respirar pols / fum / gas / boira / vapors / esprai
 • P301 + P312 - SI ESTÀ EN ESCAC: Truca a un CENTRE VERINÓS o metge si et trobes malament.
 • P404 - Conservar en un recipient tancat.
 • P501 - Disposar de continguts/contenidor a ... Disposar.

Informació complementària de perill (UE):

 • EUH208 - Conté BARREJA DE: 5-CLOR-2-METIL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7] I 2-METIL-2H-ISO-THIAZOL-3-ONE [NÚM. 220-239-6] (3:1). Pot provocar reaccions al·lèrgiques.

Altres perills:

 • La barreja no conté cap 'Substàncies d'Alta Preocupació' (SVHC) publicada per l'Agència Europea de Química (ECHA) segons l'article 57 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
 • La barreja no compleix els criteris aplicats a les mescles PBT i vPvB, segons AnnexXIII de la Directiva REACH (CE) nº 1907/2006.

Ingredients perillosos:

 • HIDROCARBURS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CÍCLICS, <2% AROMÀTIQUES: EC: 918-481-9, ABAST: 01-2119457273-39; (EG) 1272/2008: GHS08, Dgr, Asp. Tox. 1, H304, EUH:066; 67/548/CEE: Xn, Xn; R65, R66; 10 <= x % < 25
 • BARREJA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTHIAZOL-3-UN [PER EXEMPLE, NO. 247-500-7] I 2-METIL-2H-ISO-THIAZOL-3-ONE [PER EXEMPLE, 220-239-6] (3:1): CAS: 55965-84-9; (EG) 1272/2008: GHS06, GHS05, GHS09, Dgr, Tox aguda. 3, H301, Tox aguda. 3, H311, Pell Corr. 1B, H314, Pell Sens. 1, H317, Tox agut. 3, H331, Crònica Aquàtica 1, H410, Agut Aquàtic 1, H400M = 10; 67/548/CEE: T,N, T; R23/24/25, C;R34, Xi;R43, N; R50/53; 0 <= x % < 1

També et pot interessar

Examine també aquestes categories: Manteniment i cura de la moto, GS27