• Video
IPONE Luchtfilter oliespray 750ml

IPONE Luchtfilter oliespray 750ml

 

FC-Moto

13,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 18,53 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

IPONE Luchtfilter Olie spray

De IPONE Air Filter Oil Spray biedt ideale bescherming voor de motor en is eenvoudig te gebruiken.

Functies

 • Luchtfilteroliespray voor schuimfilters
 • Bindt stof-, zand- en vuildeeltjes
 • Beschermt de motor
 • Voldoende voor meer dan 30 toepassingen
 • Eenvoudige toepassing dankzij gelijkmatig krachtige spuitnevel
 • 750ml spuitbus

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenverklaringen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H412 - Schadelijk voor het waterleven met langdurige effecten

Voorzorgsverklaringen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, zorg dan voor een productcontainer of etiket.
 • P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
 • P103 - Etiket lezen voor gebruik
 • P210 - Blijf uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Spuit niet op een open vlam of andere ontstekingsbron.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P261 - Vermijd ademhalingsspray.
 • P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 - Vermijd lozing in het milieu
 • P410 + P412 - Beschermen tegen zonlicht. Stel u niet bloot aan temperaturen van meer dan 50 °C/ 122 ° F.
 • P501 - Gooi de inhoud/container weg volgens de lokale regels.

Overige informatie:

 • Niet gebruiken voor een ander gebruik dan het gebruik waarvoor het product is bestemd.
 • Niet lang spuiten

Gevaarlijke ingrediënten:

 • BUTAAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 106-97-8; EG: 203-448-7; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 25 <= x % < 50
 • DISTILLATEN (AARDOLIE), OPLOSMIDDEL-ONTWAXED ZWARE PARAFFINIC: INDEX: 649_474_006A; CAS: 64742-65-0; EG: 265-169-7; BEREIK: 01-2119471299-27; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 25
 • ISOBUTAAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 75-28-5; EG: 200-857-2; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 25
 • KOOLWATERSTOFFEN, C7, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE: INDEX: 927_510_4; EG: 927-510-4; BEREIK: 01-2119475515-33; (EG) 1272/2008: GHS07, GHS09, GHS08, GHS02; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Huidirritatie. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatisch Chronisch 2, H411; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • PROPAAN: INDEX: 601-003-00-5CAS: 74-98-6EC: 200-827-9; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • ACETON: INDEX: 606-001-00-8CAS: 67-64-1EC: 200-662-2REACH: 01-2119471330-49; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS07; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Oogirritatie. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH:066; Gewichtsfractie: 1 <= x % < 2,5

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Motor onderhoud & verzorging