IPONE Radiator Liquid Koelvloeistof

IPONE Radiator Liquid Koelvloeistof

 

FC-Moto

8,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Ipone Radiator Vloeistof Koelvloeistof

De IPONE Radiator Liquid is een kant-en-klaar voorgemixt koelmiddel, tot -30 ° Celsius.

Functies:

 • Koelvloeistof, tot -30 ° Celsius
 • Speciaal voor aluminium en magnesium motoren
 • Zorgt voor maximale werking van de waterpomp
 • 1 liter fles

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS08_60GHS07_60

Signaalwoord:

 • Waarschuwing

Gevarenverklaringen:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken door langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsverklaringen:

 • P260 - Adem geen stof/rook/gas/nevel/dampen/spray in.
 • P264 - Was de huid grondig na het hanteren.
 • P270 - Eet, drink of rook niet bij het gebruik van dit product.
 • P301 + P312 + P330 - BIJ INSLIKKEN: Bel een POISON CENTER/arts als u zich onwel voelt. Mond spoelen.
 • P314 - Krijg medisch advies/ aandacht als u zich onwel voelt.
 • P501 - Gooi de inhoud/container naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Ethanediol: Index-Nr.: 603-027-00-1; CAS-nr.: 107-21-1; EG-nr.: 203-473-3; REACH-Reg van de EU. Nr.: 01-2119456816-28-xxxx; Gewichtsfractie: >=30-<50; Acute Tox.4 H302; STOT RE2 H373

Wij bevelen ook het volgende aan:Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Motor onderhoud & verzorging