S100 Suede & Matt Lederverzorging

S100 Suede & Matt Lederverzorging

 

FC-Moto

12,99 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 43,30 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

Verzorgt en beschermt soorten suède zoals nubuck en ook mat, glad leer, met behoud van de typische suède of matte look van het leer

Houdt het leer zacht en glad.

Vermindert vuilhechting; waterafstotend; kleurloos, maar blaast originele kleuren nieuw leven in.

Behoudt de functionaliteit van ademende membranen.

Alle soorten suède, zoals nubuck, en mat, glad leer. Ook geschikt voor leer/textiel combinaties (incl. TFL-Cool, gestanst leer).

Tevreden: 300 ml

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Container onder druk: kan barsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H336 - Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan een container of etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen - Niet roken.
 • P251 - Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 • P260 - Adem geen aerosol in.
 • P211 - Spuit niet op een open vuur of andere ontstekingsbron.
 • P271 - Gebruik alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.
 • P410 + P412 - Bescherm tegen direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50 °C / 122 °F.
 • P501 - Gooi de inhoud / container weg in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Andere gevaren:

 • Resultaten pbt- en zPzB-beoordeling
 • PBT: Niet van toepassing
 • zPzB: Niet van toepassing

 

 

 

Gevaarlijke ingrediënten:

 • Nafta (aardolie), waterstofbehandeld licht: EG-nummer: 921-024-6 Reg.nr .: 01-2119475514-35: Flam. Liq. 2, H225; Aspis. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Huidirritatie. 2, H315; STOT SE 3, H336; Gewichtsfractie: > 50%
 • n-Butylacetaat: CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr .: 01-2119485493-29: Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; Gewichtsfractie: 15- <20%
 • Butaan: CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7: Flam. Gas 1, H220; Pers. Gas C, H280; Gewichtsfractie: 10- <20%
 • Propaan: CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9: Flam. Gas 1, H220; Pers. Gas C, H280: 10- <20%
 • Isopropylacetaat: CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1Reg.nr .: 01-2119537214-46: Flam. Liq. 2, H225; Oogirritatie. 2, H319; STOT SE 3, H336; Gewichtsfractie: 1- <3%

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, S100, Motorkleding verzorging, Motorreiniger