S100 Suede & Matt Lädervård

S100 Suede & Matt Lädervård

 

FC-Moto

145,48 kr

Pris inkl moms., plus fraktkostnader

Kan levereras, klar att skickas inom 2 - 3 dagar

1 l = 484,93 kr

Butik Würselen

Beställ produkter online och hämta i butik.
Så funkar det

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatisk översättning

Tar hand om och skyddar typer av mocka som nubuck och även matt, slät läder, underhåller lädrets typiska mocka eller matta utseende

Håller läder känns mjukt och smidigt.

Minskar smuts vidhäftning; vattenavvisande; färglös, men återupplivar originalfärger.

Bibehåller funktionaliteten hos andningsbara membran.

Alla typer av mocka, såsom nubuck, och matt, slät läder. Passar även för läder/textilkombinationer (inkl. TFL-Cool, stansat läder).

Innehåll: 300 ml

Märkning av farliga ämnen:

GHS02_60GHS07_60GHS09_60

Signalord:

 • Fara

Faroförklaringar:

 • H222-H229 - Extremt brandfarlig aerosol. Trycksatt behållare: kan brista om den värms upp.
 • H315 - Orsakar hudirritation H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H336 - Kan orsaka dåsighet och yrsel.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Försiktighetsförklaringar:

 • P101 - Om medicinsk rådgivning behövs, ha behållare eller etikett till hands.
 • P102 - Förvaras utom räckhåll för barn.
 • P210 - Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor - Rökning förbjuden.
 • P251 - Genomborra eller bränn inte, inte ens efter användning.
 • P260 - Andas inte aerosol.
 • P211 - Spraya inte på öppen eld eller annan antändningskälla.
 • P271 - Använd endast utomhus eller i ett välventilerat område.
 • P410 + P412 - Skydda mot direkt solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C.
 • P501 - Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Övriga faror:

 • Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
 • PBT: Ej tillämpligt
 • vPvB: Inte tillämpligt

 

 

 

Farliga ingredienser:

 • Nafta (petroleum), hydrobehandlat ljus: EG-nummer: 921-024-6 Reg.nr .: 01-2119475514-35: Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Hudirritation. 2, H315; STOT SE 3, H336; Viktfraktion:> 50%
 • n-Butylacetat: CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr .: 01-2119485493-29: Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; Viktfraktion: 15- <20%
 • Butan: CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7: Flam. Gas 1, H220; Trycka. Gas C, H280; Viktfraktion: 10- <20%
 • Propan: CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9: Flam. Gas 1, H220; Trycka. Gas C, H280: 10- <20%
 • Isopropylacetat: CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1Reg.nr .: 01-2119537214-46: Flam. Liq. 2, H225; Ögonirrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; Viktfraktion: 1- <3%

Du kanske även är intresserad av

Utforska även dessa kategorier: Underhåll och skötsel för MC, S100, Vård av MC-kläder, Rengöringsmedel för MC