IPONE Blue Chain Kettingspray 250ml

IPONE Blue Chain Kettingspray 250ml

 

FC-Moto

10,90 €

Inkl. BTW, excl. Verzendkosten

Leverbaar, gereed voor verzending in 2 - 3 werkdagen

1 l = 43,60 €

Filiaal Würselen

Product online bestellen en afhalen in het filiaal.
Zo werkt het

Berik


Arlen Ness


Black-Cafe London


Bogotto


HolyFreedom


Automatische vertaling

IPONE "Blue Chain" Ketting Vet Spray

Met de IPONE "Blue Chain" kettingvetspray wordt uw ketting een echte eyecatcher!

Functies

 • Gekleurde kettingvetspray
 • Beschermt tegen roest
 • Niet afwassen
 • Kleur: blauw
 • 250ml blik

Etikettering van gevaarlijke stoffen:

GHS02_60

Signaalwoord:

 • Gevaar

Gevarenverklaringen:

 • H222 - Zeer ontvlambare aerosol.
 • H229 - Container onder druk: Kan barsten bij verhitting.
 • H412 - Schadelijk voor het waterleven met langdurige effecten.

Voorzorgsverklaringen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, zorg dan voor een container of etiket.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.
 • P101 - Als medisch advies nodig is, zorg dan voor een container of etiket.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.
 • P410 + P412 - Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen van meer dan 50 ° C / 122 ° F
 • P501 - Afvoer van inhoud / container volgens de lokale voorschriften

Overige informatie:

 • Alleen gebruiken voor het doel dat voor het product is bedoeld.
 • Gebruik en bewaar op een goed geventileerde plaats.
 • Niet over een lange periode spuiten

Gevaarlijke ingrediënten:

 • BUTAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 106-97-8; EG: 203-448-7; EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 25 <= x % < 50
 • ISOBUTAN: INDEX: 601-004-00-0; CAS: 75-28-5; EG: 200-857-2; EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 10 <= x % < 25
 • PROPAN: INDEX: 601-003-00-5; CAS: 74-98-6; EG: 200-827-9; EG) 1272/2008: GHS02, GHS04; De Dgr; Flam. Gas 1, H220; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • KOOLWATERSTOFFEN, C7, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE: INDEX: 927_510_4; EG: 927-510-4; BEREIK: 01-2119475515-33; EG) 1272/2008: GHS07, GHS09, GHS08, GHS02; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Huidirritatie. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatisch Chronisch 2, H411; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • METHYLAL: INDEX: A04537/01; CAS: 109-87-5; BEREIK: 01-2119664781-31; EG) 1272/2008: GHS02; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Gewichtsfractie: 2,5 <= x % < 10
 • ACETON: INDEX: 606-001-00-8; CAS: 67-64-1; EG: 200-662-2; BEREIK: 01-2119471330-49; EG) 1272/2008: GHS02, GHS07; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Oogirritatie. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH:066; Gewichtsfractie: 0 <= x % < 2,5
 • METHANOL: INDEX: 603-001-00-X; CAS: 67-56-1; EG: 200-659-6; (EG) 1272/2008: GHS02, GHS06, GHS08; De Dgr; Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370; Gewichtsfractie: 0 <= x % < 2,5

Dit kan u ook interesseren

Blader ook door deze categorieën: Motor onderhoud & verzorging, Motor onderhoud & verzorging